Szybki kontakt
(17) 862 33 29
501 047 717
Godziny urzędowania

pon. wt. pt. : 8:00 - 15:00
śr. czw. : 9:00 - 17:00

Opłaty

Opłaty pobierane przez notariuszy to:

  1. podatki,
  2. opłata sądowa,
  3. wynagrodzenie zwane taksą notarialną.


Notariusz w sporządzanym dokumencie wymienia wysokość pobranych podatków i opłat sądowych, a także wysokość pobranego wynagrodzenia, powiększanego o podatek VAT,  powołując podstawę prawną.

Podatki.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn dokonanej w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności, umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania. Płatnik ma obowiązek obliczyć podatek należny od podatnika, pobrać ten podatek i wpłacić go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie.

Opłata sądowa.

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. W przypadku gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej, notariusz obowiązany jest obliczyć wysokość tej opłaty, pobrać ją od wnioskodawcy (to jest strony, która składa ten wniosek w akcie notarialnym) oraz przekazać ją w ustawowym terminie na rachunek bankowy właściwego sądu prowadzącego księgi wieczyste.

Taksa notarialna.

Notariusz z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie, którego  wysokość jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Powołane rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. Co do zasady taksa notarialna jest uzależniona od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Jednakże w przypadku szeregu czynności, szczegółowo wymienionych w paragrafach od 8 do 16 powołanego rozporządzenia, wysokość taksy została określona kwotowo.